2010123014595192.png  
有時候為了使用方便,需要在桌面上添加快捷方式,下麵是兩種添加快捷方式的方法:
1.

 

代碼
void setshortCut() {

 

Intent addShortcut = new Intent();
// 設置快捷方式的名字
addShortcut.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_NAME, "快捷方式練習");
// 構建快捷方式中專門的圖示
Parcelable icon = Intent.ShortcutIconResource.fromContext(
ShortcutTest.this, R.drawable.icon);
// 添加快捷方式圖示
addShortcut.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_ICON_RESOURCE, icon);
// 構建快捷方式執行的Intent
Intent mailto = new Intent(this, ShortcutTest.class);
// 添加快捷方式Intent
addShortcut.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_INTENT, mailto);
// 正常
setResult(RESULT_OK, addShortcut);

 

}
 
 
2.

 

代碼
private void addShortcut(){
Intent shortcut = new Intent("com.android.launcher.action.INSTALL_SHORTCUT");

 

//快捷方式的名稱
shortcut.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_NAME, getString(R.string.app_name));
// shortcut.putExtra("duplicate", false); //不允許重複創建

 

//指定當前的Activity為快捷方式啟動的物件: 如 com.everest.video.VideoPlayer
//注意: ComponentName的第二個參數必須加上點號(.),否則快捷方式無法啟動相應程式
// ComponentName comp = new ComponentName(this.getPackageName(), "."+this.getLocalClassName());

 

// shortcut.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_INTENT, new Intent(Intent.ACTION_MAIN).setComponent(comp));
shortcut.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_INTENT, new Intent(this,ShortcutTest.class));

 

//快捷方式的圖示
ShortcutIconResource iconRes = Intent.ShortcutIconResource.fromContext(this, R.drawable.icon);
shortcut.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_ICON_RESOURCE, iconRes);

 

sendBroadcast(shortcut);
}
 
shortcut.putExtra("duplicate", false); //表示的為不允許重複設置
此種代碼,直接添加到桌面上,並且也在上圖所示的地方顯示,但是此需要添加下面的許可權:

 

<uses-permission android:name="com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT" />
 
 
 
FROM:http://www.cnblogs.com/fly_binbin/archive/2010/12/30/1921744.html
創作者介紹
創作者 shadow 的頭像
shadow

資訊園

shadow 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()